Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-116), przy ul. Świętokrzyskiej 36, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000022886, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 347 855 660 zł, NIP: 725-17-35-694, BDO: 000009724, która jednocześnie oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami) działa na rzecz następujących ubezpieczycieli:

  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 00-668, ul. Stanisława Noakowskiego 22 KRS 0000054136, REGON 010644132, NIP 5260038806
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S A z siedzibą w Warszawie 00-843, rondo Ignacego Daszyńskiego 4, KRS 0000009831, REGON 010001345, NIP 5260251049
  • PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S A z siedzibą w Warszawie 00-872, ul. Chłodna 52, KRS 0000551487, REGON 361272718, NIP 5272734144
  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S. A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, KRS 0000024812, REGON 002892238, NIP 5850001690
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. z siedzibą w Warszawie, 00-843, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, KRS 0000016432, REGON 000017265, NIP 5210420047

Agent jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11211619/A. Powyższą informację można potwierdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/ poprzez wpisanie w/w numeru wpisu Agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Za wykonane czynności Agent otrzymuje od ubezpieczyciela wynagrodzenie w postaci prowizji płatnej przez ubezpieczyciela, naliczanej jako określona wartość procentowa od wysokości opłaconej przez Klienta składki.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji lub wniesienia skargi. Reklamacje lub skargi można kierować osobiście do osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne w imieniu Agenta, pisemnie na adres siedziby Agenta, telefonicznie pod następujące nr telefonów: 801 887 887 lub za pośrednictwem strony internetowej. Reklamacje oraz skargi rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Klientowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, w drodze postępowania prowadzonego przed Rzecznikiem Finansowym. Postępowanie, o którym mowa powyżej, wszczyna się na wniosek Klienta. Plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy PKO Leasing

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez PKO Leasing S.A. informacji handlowej, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  • Wyrażam zgodę, aby w sytuacji nie zawarcia umowy lub po wygaśnięciu, jak również po rozwiązaniu wiążących mnie umów, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi (93-281), al. Marszałka E. Śmigłego Rydza 20, przetwarzała moje dane zawarte we wnioskach i zgromadzonych dokumentach, w celu prowadzenia działań marketingowych.