Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36 („Spółka”) informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych (Łukasz Krawczyk), z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem e-mail: iod@pkoleasing.pl.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe, jakie w wyniku powstałej relacji uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem innych dostępnych źródeł- zawsze jednak z zachowaniem legalnych podstaw. Spółka przetwarza Państwa dane (w zależności od relacji łączące strony, takie jak: imiona, nazwiska, nazwa firmy, numery identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dot. wykorzystywanych narzędzi teletransmisji, dane dot. zatrudnienia lub prowadzonej działalności oraz wnioskowanych lub obsługiwanych zobowiązań) w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy, obsługą złożonego zapytania bądź dyspozycji, realizacją wymogów prawnych lub prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:
1.    publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
2.    informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.
Czyje dane przetwarzamy?
W szczególności przetwarzamy dane tych z Państwa, którzy:
•    skierowali do nas zapytanie dot. naszej oferty lub możliwości współpracy
•    złożyli wniosek lub zawarli umowę o finansowanie
•    złożyli wniosek lub zawarli umowę zabezpieczenia
•    zostali wskazani przez naszego Klienta lub Kontrahenta (w tym potencjalnych) jako osoby istotne dla obsługiwanej lub zawieranej relacji (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem, kontrahentem, dostawcą, beneficjentem rzeczywistym, współmałżonkiem, użytkownikiem konta w Portalu Klienta  lub osobą wskazaną przez klienta jako osoba kontaktowe w kontekście rozpatrywanego wniosku lub użytkownik przedmiotu objętego umową, w razie jej zawarcia)
•    skierowali do nas zgłoszenie reklamacyjne
•    zawarli umowę o współpracy
•    skorzystali z usługi Automarket.pl
Wymiana danych
Spółka jako administrator może udostępniać dane wyłącznie na rzecz podmiotów, które zostały objęte wyrażoną przez Państwa zgodą lub są uprawnione do dostępu do danych w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w oparciu o uzasadniony interes administratora. Spółka może także powierzyć przetwarzanie Państwa danych do podmiotów zewnętrznych, wykonujących na rzecz Spółki zlecone czynności- takie podmioty będą mogły jednak dysponować danymi wyłącznie w zakresie zleconym przez Spółkę i w jej imieniu.
Spółka występuje również w roli podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie innych administratorów- w szczególności innych spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (jeżeli zostały zawarte właściwe umowy) oraz współpracujących Zakładów Ubezpieczeń.
Zakłady Ubezpieczeń współpracujące z PKO Leasing jako Agentem:
1.    PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
2.    Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 24,
3.    InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
4.    Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15b
5.    Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1
6.    Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87,
Spółki Grupy Kapitałowej PKO BP, objęte wymianą danych na podstawie zgód marketingowych:
1.    PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,
2.    PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 171,
3.    PKO Leasing Finanse sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36,
4.    PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36
5.    PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52,
6.    PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52,
7.    Prime Car Management S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4
8.    Futura Leasing S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4
9.    Masterlease Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4
10.    MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4
Spółka może również udostępniać dane podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15 („Bank”), w celach:
1.    administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
2.    realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
3.    wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.
W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
Inne podmioty, które mogą uzyskać Państwa dane od Spółki, przy zachowaniu legalnych podstaw takiej wymiany:
1.    Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A („BIK”) i instytucje współpracujące z BIK, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz biura informacji gospodarczej;
2.    współpracujące ze Spółką towarzystwa ubezpieczeniowe, ich agenci oraz reasekuratorzy
3.    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej np. dostawcy usług IT lub operacyjnych, audytorzy, doradcy, a ponadto podmioty, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
4.    dostawcy przedmiotów finansowanych w ramach umów zawieranych przez Państwa ze Spółką oraz dostawcy usług serwisowych właściwych dla takich przedmiotów, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w stosownej umowie,  
5.    podmioty dostarczające karty paliwowe – w celu wykonania umowy sprzedaży paliw w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych, jeżeli zawarli Państwo przedmiotową umowę ze Spółką
6.    uprawnione podmioty zgłaszające uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez użytkownika przedmiotów leasingu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania
7.    podmioty udzielające finansowania na potrzeby działalności Spółki lub na częściowe sfinansowanie inwestycji objętej finansowaniem udzielanym przez Spółkę, jeżeli Państwa umowa będzie stanowiła zabezpieczenie takich transakcji lub będą Państwo beneficjentem programów wspierających dostępnych w związku z ofertą Spółki.

Klauzula informacyjna RODO dla osób kierujących Zapytanie
Klauzula informacyjna RODO dla Klienta (w tym potencjalnego)
Klauzula informacyjna RODO dla Osób wskazanych przez Klienta
Klauzula informacyjna RODO dla Osób składających reklamacje
Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahenta (w tym potencjalnego) świadczącego usługi na rzecz Spółki
Klauzula informacyjna RODO dla Osób wskazanych przez Kontrahenta świadczącego usługi na rzecz Spółki
Klauzula informacyjna dla Dostawcy przedmiotu finansowania
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników webinariów
Klauzula infromacyjna dla uczestników rekrutacji
Klauzula informacyjna dla użytkowników mediów społecznościowych
Klauzula informacyjna PKO Leasing S.A. jako administratora danych osobowych dla osób zgłaszających naruszenie
Klauzula informacyjna RODO dla nabywców przedmiotów pokontraktowych
Drukuj