Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Pracownicy PKOL oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz PKOL mogą anonimowo zgłaszać rzeczywiste lub potencjalne naruszenia przepisów.

W jakich sprawach mogę zgłosić naruszenie?

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • propozycji korupcyjnych
 • przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego
 • niedopełnienia obowiązków lub nadużycia uprawnień
 • niezachowania należytej staranności, wymaganej w danych okolicznościach
 • nieprawidłowości w organizacji, które mogą prowadzić do popełnienia czynu zabronionego
 • oszustw wewnętrznych
 • korupcji, nieuprawnionego przyjmowania korzyści majątkowych, prezentów (upominków) 
 • konfliktów interesów
 • nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych
 • ryzyka utraty reputacji
 • zgodności ze standardami

Jak zgłosić naruszenie?

Drukuj