Zakup online - serwis aukcyjny oraz platforma do zakupu aut nowych i używanych
Więcej
Sieć placówek
Kontakt

Zapytanie ofertowe

 • Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez PKO Leasing S.A. informacji handlowej, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę, aby w sytuacji nie zawarcia umowy lub po wygaśnięciu, jak również po rozwiązaniu wiążących mnie umów, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi (93-281), al. Marszałka E. Śmigłego Rydza 20, przetwarzała moje dane zawarte we wnioskach i zgromadzonych dokumentach, w celu prowadzenia działań marketingowych.
 • Administratorem danych jest PKO Leasing

  PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

  Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

  Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego za pomocą dedykowanego formularza (dalej: „Zapytanie”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  2. w celu przygotowania odpowiedzi na Zapytanie, w tym wstępnej kalkulacji warunków umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę, jeżeli wyrazili Państwo takie zainteresowanie w przesłanym Zapytaniu, oraz jeśli będą Państwo zainteresowani zawarciem umowy, także w celu przekazania Państwu wniosku o finansowanie – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu Zapytania
  3. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

  Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

  1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
  albo
  2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

  Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

  Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują.

  W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także do przenoszenia danych osobowych.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.