Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2023-09-26

Zapytanie ofertowe - badanie sprawozdań finansowych

Szanowni Państwo,

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, zwana dalej „Spółką”, ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęła proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2024 – 2026 oraz do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”.

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą Spółki dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki, biorąc w szczególności pod uwagę oferowaną cenę, a także oczekiwaną jakość wykonania usługi. Spółka wskazuje na możliwość składania ofert wspólnych przez więcej niż jedną firmę audytorską w formule audytu wspólnego. W przypadku składania takich ofert Spółka oczekuje jednej, wspólnej oferty, uzgodnionej przez firmy audytorskie zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-handlowym.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w pięciu (5) egzemplarzach i dostarczona na adres PKO Leasing S.A., Departament Administracji i Zakupów, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, do 20 października 2023 r., do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi do 27 października 2023 roku. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do 15 grudnia 2023 roku.

Przedstawiona oferta powinna zawierać warunki nie gorsze od tych, które zostaną/ły zaprezentowane w ofercie złożonej PKO Bankowi Polskiemu S.A. w ramach postępowania w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., o ile taka oferta została lub zostanie złożona, w zakresie, w jakim dotyczy PKO Leasing S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKO Leasing S.A.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zapytania prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail: zapytanie.ofertowe@pkoleasing.pl. Na ewentualne pytania czekamy do 16 października 2023 r., do godz. 12:00. Pytania należy przesłać zbiorczo w jednym dokumencie z jednego adresu mailowego. Odpowiedzi na wybrane pytania zadane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane drogą mailową do 18 października 2023 r. do godz. 12:00 Pytania i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, iż Spółka ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podpisanie przez Spółkę umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2024 – 2026, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia tej umowy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Spółki; nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-116), przy ul. Świętokrzyskiej 36, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000022886, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 347 855 660 zł, NIP: 725-17-35-694, BDO: 000009724.

W PKO Leasing S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych PKO Leasing S.A., ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

Z poważaniem,

Edyta Witczak

Dyrektor Departamentu Rachunkowości