Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2021-12-15

Co to jest cesja leasingu?

Cesja to umowa cywilnoprawna zawierana między wierzycielem (zbywcą wierzytelności), nazywanym cedentem, a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności), czyli inaczej cesjonariuszem. Na podstawie tej umowy cedent przenosi swoją wierzytelność na cesjonariusza. Co tak właściwie oznacza ta ogólna definicja w przypadku leasingu?

Cesja będzie po prostu zmianą korzystającego (leasingobiorcy). Odstąpienie leasingu innemu podmiotowi nie zmienia jednak pozostałych postanowień umowy. Przejęcie leasingu powoduje natomiast, że kto inny korzysta z przedmiotu i reguluje zobowiązania względem firmy leasingowej.

Kto decyduje się na cesję leasingu?

Cesja leasingu to rozwiązanie, które może być korzystne dla firmy. Polecane jest na przykład tym leasingobiorcom, którzy:

  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą kontynuować umowy;
  • zamierzają zmienić przedmiot umowy leasingowej;
  • w najbliższym czasie planują dokonać działań restrukturyzacyjnych, na przykład przekształceń właścicielskich.

Warto jednak wiedzieć, że cesja leasingu oznacza konieczność poniesienia dodatkowych opłat, między innymi za przygotowanie aneksu do umowy, których wysokość jest zgodna z cennikiem obowiązującym w danej firmie leasingowej. Z opłat tych zwolnione są jednak osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Cesja leasingu to porozumienie trójstronne

Odstąpienie leasingu wymaga znalezienia podmiotu, który wypełni zobowiązania umowy z leasingodawcą. Z punktu widzenia firmy leasingowej konieczne jest jedynie, by nowy korzystający:

  • przeszedł weryfikację zdolności kredytowej;
  • miał prawną możliwość zawarcia danej umowy.

W tym drugim przypadku chodzi między innymi o cesję leasingu, na przykład samochodu, na osobę prywatną. Co do zasady jest to możliwie, bo istnieje również leasing konsumencki przeznaczony dla osób fizycznych. Wszystko zależy jednak od treści obowiązującej umowy. Cesji leasingu na osobę prywatną nie będzie więc możliwa, jeśli na przykład w umowie jest zapis, który stanowi, że leasingobiorcą może być jedynie firma.

Gdy wspomniane warunki zostaną spełnione, możliwe jest podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą leasingową oraz cedentem i cesjonariuszem. Rozliczenia finansowe pomiędzy dotychczasowym a nowym korzystającym, są jednak uzgadniane i realizowane bez udziału leasingodawcy.

Odstępne leasingu i cesja leasingu bez odstępnego

Przy cesji leasingu samochodu czy innego sprzętu częstą praktyką jest opłata, którą podmiot przejmujący zobowiązanie płaci poprzedniemu klientowi firmy leasingowej. Odstępne z tytułu cesji leasingu jest formą rekompensaty za spłacone już raty leasingowe i ewentualną opłatę wstępną.

Zwykle kwota odstępnego jest tym wyższa, im bardziej wartość rynkowa przedmiotu przekracza koszt, który poniesie nowy korzystający, zanim stanie się właścicielem przedmiotu. Zdarzają się jednak przypadki cesji leasingu bez odstępnego lub z symboliczną rekompensatą. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy wkład własny był niewielki, do spłaty pozostała większość rat, a klient chce szybko znaleźć chętnego do przejęcia leasingu.

Cesja umowy leasingowej – znacznie łatwiejsza niż kiedyś

Z podatkowego punktu widzenia do 2013 roku przeniesienie praw i obowiązków na cesjonariusza wiązało się z koniecznością oceny, czy umowa, której stroną jest nowy korzystający, spełnia przewidziane przepisami podatkowymi warunki umowy leasingu. Co często oznaczało to niestety konieczność podpisania przez firmę leasingową nowej umowy z podmiotem, który był gotowy na przejęcie leasingu.

Obecnie zmiana korzystającego traktowana jest jak kontynuacja umowy leasingu, pod warunkiem jednak, że inne postanowienia umowy nie zostaną zmienione. Wydłużenie lub skrócenie okresu leasingu, przeliczenie wartości rat, czy inne modyfikacje tego typu sprawiają, że umowę trzeba ponownie sprawdzić pod kątem spełnienia warunków podatkowych.

Jaki są konsekwencje podatkowe odstąpienia i przejęcia leasingu?

Cesja leasingu to procedura, która ma skutki podatkowe zarówno dla cedenta, jak i cesjonariusza.

Odstąpienie leasingu samochodu oznacza:

  • brak konieczności korygowania rozliczeń podatkowych,
  • obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę odstępnego z tytułu cesji leasingu i odprowadzenia należnego podatku do urzędu skarbowego.

Przejęcie leasingu samochodu umożliwia natomiast:

  • zaliczanie w koszty uzyskania przychodu kolejnych rat leasingowych,
  • odliczanie podatku VAT od rat w pełnej wysokości (o ile jest to samochód wykorzystywany wyłącznie na cele służbowe i zostały spełnione wymogi wynikające z ustawy VAT) lub w wysokości 50% (jeśli auto wykorzystywane jest w trybie mieszanym),
  • możliwość odliczenia podatku VAT z faktury za odstępne leasingu.

Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują „nowe” zasady zaliczania do kosztów podatkowych rat leasingowanych pojazdów o wartości powyżej 150 tys. złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej cesja leasingu w umowie zawartej do końca 2018 r. oznacza dla nowego korzystającego konieczność stosowania nowych przepisów, czyli w przypadku samochodów przekraczających limit kwotowy, proporcjonalne rozliczenie raty leasingowej oraz rozpoznanie 75% kosztów eksploatacyjnych (w przypadku pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym) jako kosztów podatkowych. Uwzględniana jest przy tym wartość fakturowa samochodu, a nie wartość rynkowa w chwili przejęcia leasingu.