Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Zgoda na wystawianie dokumentów elektronicznych i wniosek o utworzenie konta dostępowego użytkownika Portalu Klienta. W celu aktywacji dostępu do Portalu Klienta, prosimy o uzupełnienie i przesłanie poniższego formularza. Zgoda na wystawianie dokumentów elektronicznych i dostęp do Portalu Klienta dotyczy wszystkich aktywnych umów.

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

 • Działając jako uprawniony reprezentant/pełnomocnik, w imieniu i na rzecz Klienta, wyrażam zgodę na wystawianie przez PKO Leasing S.A. faktur lub innych dokumentów księgowych w postaci elektronicznej, zgodnie m.in. (w odniesieniu do faktur) z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zgoda dotyczy wszystkich umów zawartych przez Klienta z PKO Leasing S.A.

  WAŻNE!
  Faktury lub inne dokumenty w postaci elektronicznej będą udostępniane wyłącznie w Portalu Klienta. Umieszczenie dokumentu w Portalu Klienta potwierdzone zostanie przesłaniem stosownego powiadomienia, nie zawierającego jednak samego dokumentu.
 • Administratorem danych jest PKO Leasing - rozwiń, żeby poznać szczegóły

  PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

  Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

  Spółka przetwarza Państwa dane (w tym kategorie danych takie jak: imiona, nazwiska, nazwa firmy, numery identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dot. wykorzystywanych narzędzi teletransmisji, dane dot. zatrudnienia lub prowadzonej działalności oraz wnioskowanych lub obsługiwanych zobowiązań) w związku z Państwa intencją dot. zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa PKO Leasing”).

  Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

  1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
  2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może lub mogą być:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowanym zawarciem Umowy PKO Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy PKO Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  4. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  5. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  2. w celu przygotowania wstępnej kalkulacji dla Umowy PKO Leasing, której zawarciem są Państwo zainteresowani oraz, jeśli będą Państwo zainteresowani ofertą, także w celu przekazania Państwu wniosku o zawarcie takiej Umowy – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  3. w celu analizy możliwości zawarcia Umowy PKO Leasing objętej złożonym przez Państwa wnioskiem – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  4. w celu oceny Państwa wiarygodności jako klienta Spółki oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy PKO Leasing – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  5. w celu przewidywania Państwa zdolności do wykonania przez Państwa Umowy PKO Leasing, obsługiwanej lub której zawarcie jest rozpatrywane przez Spółkę, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie Państwa profilu przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  6. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  7. w celu wykonania Umowy PKO Leasing, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,
  8. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową PKOL – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  9. w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Umowy PKO Leasing – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, albo po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy lub gdy umowa nie zostanie zawarta- na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w tym zakresie
  10. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
  11. w celu umożliwienia korzystania z usługi Portalu Klienta, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do Portalu Klienta – na podstawie wymogów kontraktowych,
  12. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  13. w celach zabezpieczenia pozyskanych zasobów finansowych ( np. w ramach umowy sekurytyzacji zawieranej przez Spółkę)- na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

  Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

  1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
   albo
  2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

  Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

  1. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
   1. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
   2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
   3. wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.
   w wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. w odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
  2. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A („BIK”) i instytucjom współpracującym z BIK, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz biurom informacji gospodarczej; podane przez Państwa dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez BIK lub biura informacji gospodarczej („BIG”) na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej właściwej dla BIK lub BIG,
  3. współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową PKO Leasing - jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie Spółki wynika z Umowy PKO Leasing lub jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a także w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody,
  4. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  5. dostawcom przedmiotów finansowanych w ramach zawieranych przez Państwa Umów PKO Leasing oraz dostawcom usług serwisowych właściwych dla takich przedmiotów, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w stosownej Umowie PKO Leasing,
  6. podmiotom dostarczającym karty paliwowe – w celu wykonania umowy sprzedaży paliw w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych, jeżeli zawarli Państwo przedmiotową umowę ze Spółką
  7. uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez użytkownika przedmiotów leasingu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania
  8. podmiotom udzielającym finansowania na potrzeby działalności Spółki lub na częściowe sfinansowanie inwestycji objętej finansowaniem udzielanym przez Spółkę, jeżeli Państwa umowa będzie stanowiła zabezpieczenie takich transakcji lub będą Państwo beneficjentem programów wspierających dostępnych w związku z ofertą Spółki.

  Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy PKO Leasing lub wykonania takiej umowy, bądź umożliwienia korzystania z usługi Portalu Klienta.

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu analizy ryzyka oraz w celach marketingowych. Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi bądź wdrożenia rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

  w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. w przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

  Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. w każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.