Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2020-09-30

Spółka PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022886, NIP 725-17-35-694, kapitał zakładowy 347.855.660 zł (w całości wpłacony), czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) („Ustawa”) wzywa akcjonariuszy PKO Leasing S.A. do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00 w celu ich dematerializacji i zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Biuro Maklerskie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.
Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone przez Spółkę pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce (scan w załączeniu) zostało wysłane do jedynego akcjonariusza PKO Leasing S.A. tj. do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie listem poleconym na adres siedziby.