Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-08-03

Zaproszenie do składania listów intencyjnych

niniejszym zapraszamy do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania zakupem wierzytelności przysługujących PKO Leasing Spółka Akcyjna od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego, w tym także w stosunku do których ogłoszona została upadłość układowa, upadłość likwidacyjna bądź nastąpiła likwidacja spółki.

 

Portfel przeznaczony do sprzedaży stanowią wierzytelności z umów leasingu oraz umów pożyczki, w tym m.in.     

  • stwierdzone tytułem wykonawczym opatrzonym w klauzulę wykonalności;
  • wobec których postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez organ egzekucyjny, w tym także wobec bezskuteczności w trybie art. 824 § 1 pkt. 3 kpc;
  • wobec podmiotów, w stosunku do których ogłoszona została upadłość, w tym także zgłoszone sędziemu-komisarzowi w trybie ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (z późniejszymi zmianami).

 

Wartość łączna portfela przeznaczonego do sprzedaży –  73 475 635,55 zł.

 

Ogólną charakterystykę portfela przeznaczonego do sprzedaży stanowi Załącznik nr 1.

 

Planowany termin sprzedaży wierzytelności – listopad 2017 roku.

 

Na listy intencyjne oczekujemy do dnia 25 sierpnia 2017 roku.

 

PKO Leasing Spółka Akcyjna nie przewiduje możliwości segmentacji portfela przez nabywców i rozdzielnego nabycia wyodrębnionego przez nabywcę portfela z puli przeznaczonej do sprzedaży, przy czym PKO Leasing Spółka Akcyjna zastrzega sobie możliwość wycofania pojedynczych kontraktów, które nie spełniają warunków sprzedaży, do dnia podpisania umowy.

 

PKO Leasing Spółka Akcyjna na podstawie otrzymanych listów intencyjnych zaprosi wybrane podmioty do udziału w dalszej części postępowania, w której zaproponowana zostanie specyfikacja istotnych warunków sprzedaży wierzytelności. W toku indywidualnie prowadzonych ustaleń wybrany zostanie następnie podmiot, z którym zawarta zostanie umowa sprzedaży wierzytelności.

 

PKO Leasing Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamiaru sprzedaży wierzytelności.

 

Niniejsze zaproszenie nie jest przetargiem lub aukcją, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie pociąga za sobą obowiązku prowadzenia rozmów lub negocjacji oraz nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec PKO Leasing Spółki Akcyjnej.

 

Wszelkie dokumenty składać należy na adres:

  • PKO Leasing Spółka Akcyjna.

Departament Windykacji

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem – „sprzedaż wierzytelności”.

bądź drogą elektroniczną, na adres:

  • jacek.gieraltowski@pkoleasing.pl
  • tomasz-robert.zielinski@pkoleasing.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej spółki:

  • Jacek Gierałtowski, tel. 600 491 376, jacek.gieraltowski@pkoleasing.pl
  • Tomasz Zieliński, tel. 666 032 683, tomasz-robert.zielinski@pkoleasing.pl