Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-09-26

· PKO Leasing przeprowadził największą na krajowym rynku transakcję sekurytyzacji aktywów.

· Transakcja polegała na sprzedaży portfela wysokiej jakości wierzytelności leasingowych o łącznej wartości 2,5 miliarda złotych.

· Program otrzymał, po raz pierwszy na polskim rynku, prestiżowy status STS nadawany programom ABS (asset-backed securities).

PKO Leasing z sukcesem sfinalizował największą na polskim rynku transakcję sekurytyzacji. Spółka, której 100-procentowym właścicielem jest PKO Bank Polski, sprzedała portfel wysokiej jakości wierzytelności leasingowych do spółki celowej Polish Lease Prime 1, która dokonała prywatnej emisji papierów wartościowych i uplasowała je na rynku. Transakcja otrzymała, po raz pierwszy na polskim rynku, prestiżowy europejski certyfikat STS (simple, transparent, standardised).

Transakcja zapewni spółce długoterminowe, stabilne finansowanie oraz przyczyni się do dywersyfikacji źródeł finansowania grupy PKO Banku Polskiego. Wpłynie także na ograniczenie ryzyka kredytowego i zmniejszenie obciążeń kapitałowych.

Papiery uprzywilejowanej transzy senior zostały zakupione przez kilku inwestorów instytucjonalnych, z których największą część objął Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W strukturze znajdują się również obligacje podporządkowane - mezzanine, które zostaną w ciągu pięciu miesięcy kupione przez EBI.

- Jako lider rynku leasingu mamy ambicje wyznaczać standardy nie tylko w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, ale również w długofalowym budowaniu pozycji na międzynarodowych rynkach finansowych. Wartość transakcji, wysokie ratingi i certyfikacja STS potwierdzają wiarygodność PKO Leasing wśród inwestorów. To pierwszy krok naszej spółki w obszarze sekurytyzacji - powiedział Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing. - Transakcja pozwoli także na uruchomienie przez PKO Leasing specjalnej oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw z dofinansowaniem EBI.

Status STS nadany transakcji potwierdza, że emisja spełnia kryteria przejrzystości określone przez unijne rozporządzenie o sekurytyzacji. Wysokie oceny ratingowe wskazują z kolei na małe ryzyko wyemitowanych obligacji. Papiery transzy senior otrzymały najwyższy możliwy rating AAA od agencji Scope oraz rating AA- od agencji ARC. W strukturze znajdują się również obligacje podporządkowane o ratingu BB- od Scope i BB+ od ARC. Obligacje wszystkich klas będą spłacane stopniowo, wraz z amortyzacją portfela wierzytelności (po dwuletnim okresie rewolwingowym). Przewidywany okres ostatecznego wykupu papierów to 70 miesięcy, a średnia ważona zapadalność – 34 miesiące.

Dzięki wyodrębnieniu i sprzedaży obligacji transzy podporządkowanej typu mezzanine, dojdzie do przeniesienia ryzyka kredytowego na inwestorów, co pozwoli na uwolnienie kapitału regulacyjnego na poziomie Grupy PKO Banku Polskiego.

Sekurytyzacja to popularny sposób pozyskiwania finansowania przez najbardziej wiarygodne instytucje finansowe mające dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Sprzedaż wierzytelności jest całkowicie neutralna dla klientów PKO Leasing, który pozostał stroną umów leasingu i w dalszym ciągu będzie je obsługiwał.

W przygotowywaniu transakcji PKO Leasing wspierany był przez aranżerów: PKO Bank Polski, Citigroup Global Markets Ltd i Citi Handlowy.