Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2021-02-01

Instalacja fotowoltaiczna jest dla wielu przedsiębiorstw źródłem ekonomicznego i ekologicznego prądu. Szczególnie w branżach energochłonnych koszty energii elektrycznej stanowią bardzo duży wydatek. Rosnące ceny prądu powodują, że rozwiązania, takie jak fotowoltaika dla firm, są sposobem na ich ograniczenie.

Fotowoltaika w leasingu. Dlaczego warto?

Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania inwestycji dla firm. Podczas obowiązywania umowy leasingu jej przedmiot - instalacja fotowoltaiczna stanowi własność finansującego, ale to korzystający jest jej użytkownikiem uprawnionym do czerpania w całości pożytków z jej używania. Fowoltaika w leasingu nie wymaga dużej, jednorazowej inwestycji środków własnych, ponieważ koszt nabycia i instalacji jest rozłożony na raty.

Największą zaletą takiego rozwiązania to oszczędności w kosztach energii elektrycznej wygenerowane przez instalację fotowoltaiczną, które pozwalają na spłacanie rat leasingowych. W ten sposób inwestycja sama na siebie zarabia.

Dla kogo fotowoltaika w leasingu?

Leasing jako sposób finansowania jest korzystny szczególnie dla przedsiębiorstw, które:

  • rozwijają swoją działalność,
  • nie dysponują wystarczającym kapitałem,
  • chcą zachować zdolność kredytową,
  • oczekują prostej i szybkiej procedury.

Leasing fotowoltaiki - co to jest?

Leasing to umowa na mocy której finansujący nabywa urządzenia fotowoltaiczne od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie przy udziale korzystającego i oddaje je korzystającemu do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony w zamian za zapłatę przez korzystającego w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego zawierającego spłatę ceny nabycia urządzeń fotowoltaicznych przez finansującego, obejmującą cenę sprzedaży i koszty instalacji w miejscu wskazanym przez korzystającego.  

Fotowoltaika w leasingu operacyjnym - korzyści

Leasing operacyjny pozwala przede wszystkim na uzyskanie korzyści podatkowych umożliwiających optymalizację podatkową, co pomaga w zachowaniu płynności finansowej. W leasingu operacyjnym minimalny podstawowy okres na jaki jest zawierana umowa odpowiada okresowi 40% normatywnej amortyzacji podatkowej. Podatkowych odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje finansujący, ale korzystający ma prawo do zaliczenia w całości opłaty wstępnej netto i rat leasingowych netto oraz wszelkich innych kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu leasingu w koszty uzyskania przychodu, a naliczony od nich podatek VAT jest podatkiem odliczalnym w całości od podatku należnego.

Fotowoltaika w leasingu finansowym - na czym polega?

W przypadku leasingu finansowego umowa jest zawierana na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy, a korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Zaletą leasingu finansowego to również symboliczna cena wykupu przedmiotu leasingu, po uiszczeniu której korzystający po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych od razu staje się właścicielem przedmiotu.

Leasing operacyjny a finansowy - podstawowe różnice

Podsumowując, najważniejsza różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym to prawo do amortyzacji podatkowej przedmiotu leasingu - w leasingu operacyjnym prawo do odpisów amortyzacyjnych przysługuje finansującemu, w finansowym korzystającemu. 

Pozostałe istotne różnice to:

  • sposób opłacania podatku VAT - w leasingu operacyjnym jest naliczany do każdej raty, a w finansowym korzystający musi zapłacić go w całości z góry,
  • koszty uzyskania przychodu - leasing operacyjny pozwala na wliczenie w koszty m.in. całości rat i kosztów eksploatacji, natomiast drugi rodzaj leasingu umożliwia dopisanie do wydatków odpisów amortyzacyjnych, kosztów użytkowania oraz część odsetkową raty,
  • okres trwania umowy – podstawowy okres leasingu na jaki zawierana jest umowa leasingu operacyjnego to okres odpowiadający co najmniej okresowi 40 % normatywnego okresu amortyzacji podatkowej przedmiotu leasingu, a leasing finansowy nie wymaga zachowania żadnego wymogu co do okresu leasingu,
  • wykup przedmiotu leasingu – po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego korzystający ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu za umowną cenę znacznie niższą od rzeczywistej ceny rynkowej, acz nie niższą od tzw. hipotetycznej wartości rynkowej wynikającej z podwyższonej (dla potrzeb wyliczenia tej ceny) 3- krotnie amortyzacji podatkowej w okresie leasingu, a w leasingu finansowym nabycie przedmiotu leasingu następuje z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej i uiszczeniu symbolicznej kwoty wykupu netto – 1 zł.