Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2022-02-23

Leasing to zewnętrzna forma finansowania, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Wspomaga rozwój firmy przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej. Ważne jest jednak, aby wybrać formę finansowania dopasowaną do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Każda z form leasingu daje inne możliwości. Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. leasingu zwrotnego, zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, w roku 2021 branża odnotowała wzrost na poziomie 31,6% (w porównaniu do roku 2020). Firmy leasingowe sfinansowały w tym okresie inwestycje na poziomie 77 mld zł. Chociaż największym zainteresowaniem cieszą się pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. (74,47%), polscy przedsiębiorcy chętnie leasingują również maszyny i inne urządzenia (22,26%).

Leasing – na czym polega?

Niezależnie od rodzaju leasingu jego istota jest taka sama. Ta forma finansowania polega na przekazaniu w użytkowanie przez firmę leasingową (leasingodawca/finansujący) przedmiotu umowy na rzecz przedsiębiorcy (leasingobiorca/korzystający). W zamian leasingobiorca zobowiązuje się do regulowania okresowych rat – zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przedmiotem leasingu mogą być wskazane przez przedsiębiorcę środki trwałe podlegające amortyzacji w tym nie tylko pojazdy i maszyny, ale także sprzęt elektroniczny, aparatura medyczna, wyposażenie biura czy lokalu gastronomicznego. Dzięki temu leasing jest formą finansowania wykorzystywaną w wielu branżach. Dodatkowo, bez względu na rodzaj leasingu, przez cały okres trwania umowy to leasingodawca pozostaje właścicielem użytkowanego sprzętu. Dopiero po zakończeniu umowy i wykupie przechodzi on na własność leasingobiorcy.

Rodzaje leasingu w Polsce – porównanie

W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje leasingu. Różnią się one między sobą wieloma aspektami, które mogą zdecydować o wyborze danego rozwiązania– w kontekście indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to forma finansowania, w przypadku której:

  • umowa musi być zawarta na czas określony nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne podlegające odpisom amortyzacyjnym) albo 5 lat nieruchomości podlegające odpisom amortyzacyjnym);
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego (lub wartości rynkowej w przypadku kolejnej umowy leasingu na dany środek trwały);

Jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia powyższe warunki, wówczas w konsekwencji:

  • w koszty uzyskania przychodu mogą być zaliczone: opłata wstępna, cała rata okresowa (część odsetkowa i część kapitałowa), wyjątek stanowią samochody osobowe, dla których określony został limit w ustawach o podatku dochodowym;
  • podatek VAT doliczany jest do każdej płatności (w tym okresowych rat)

Leasing finansowy

Drugim rodzajem leasingu w Polsce jest leasing finansowy. Ta forma finansowania musi spełniać łącznie trzy zasadnicze warunki:

  • umowa musi zostać zawarta na czas określony;
  • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego (lub wartości rynkowej w przypadku kolejnej umowy leasingu na dany środek trwały);
  • umowa musi zawierać postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca.

W konsekwencji, gdy zostanie zawarta umowa leasingu finansowego to leasingobiorca (a nie jak w leasingu operacyjnym – firma leasingowa) uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wraz z uregulowaniem ostatniej raty leasingowej i po przeniesieniu prawa własności staje się on właścicielem użytkowanego przedmiotu.

Zgodnie z przepisami podatkowymi do kosztów uzyskania przychodów zaliczone mogą być odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa okresowej raty leasingowej. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o podatku VAT, kwota podatku VAT naliczana jest – i płatna w całości przez leasingobiorcę – z góry od wszystkich należności leasingowych według stawki podatku zgodnej z typem przedmiotu (np. urządzenia medyczne objęte są często stawką 8%). W trakcie trwania umowy leasingu leasingobiorca dokonuje płatności rat okresowych w wysokości netto.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny może być zawarty zarówno jako umowa leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Różni się od standardowych umów leasingu zawieranych na rynku tym, że dostawcą przedmiotu leasingu i leasingobiorcą jest ten sam podmiot. W przypadku leasingu zwrotnego przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej konkretny środek trwały (np. maszynę przemysłową), a następnie, na podstawie zawartej umowy leasingu, bierze ją w leasing. Jako dostawca przedmiotu leasingu – otrzymuje środki ze sprzedaży, a jako leasingobiorca – korzysta ze środka trwałego na podstawie umowy leasingowej.

Nie wiesz, jaka forma leasingu będzie dla ciebie najodpowiedniejsza i dopasowana do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z doradcami PKO Leasing – pomożemy w podjęciu dobrej decyzji.