Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

 

 

717 Grafika Tachografy-1540x1540-v2.jpg

Nie przegap okazji! Skorzystaj ze specjalnego finansowania już dziś!

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej, uzyskać indywidualną ofertę i rozpocząć swoją inwestycję już teraz!

 

 

Formularz zgłoszeniowy PKO Leasing

 • Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez PKO Leasing S.A. informacji handlowej, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę, aby w sytuacji nie zawarcia umowy lub po wygaśnięciu, jak również po rozwiązaniu wiążących mnie umów, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi (93-281), al. Marszałka E. Śmigłego Rydza 20, przetwarzała moje dane zawarte we wnioskach i zgromadzonych dokumentach, w celu prowadzenia działań marketingowych.
 • Administratorem danych jest PKO Leasing - rozwiń, żeby poznać szczegóły

  PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

  Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem e-mail: iod@pkoleasing.pl.

  Spółka przetwarza Państwa dane w związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego za pomocą dedykowanego formularza (dalej: „Zapytanie”).

  Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

  1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
  2. Informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

  Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. wymogi przedkontraktowe – j. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań wynikających z Zapytania, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  2. w celu przygotowania odpowiedzi na Zapytanie, w tym wstępnej kalkulacji warunków umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę, jeżeli wyrazili Państwo takie zainteresowanie w przesłanym Zapytaniu, oraz jeśli będą Państwo zainteresowani zawarciem umowy, także w celu przekazania Państwu wniosku o finansowanie – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu Zapytania
  3. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora
  4. w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy lub – gdy umowa nie zostanie zawarta, w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

  Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

  1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
   albo
  2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

  Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

  1. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, w celach:
   1. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
   2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
   3. wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.
   W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
  2. współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową PKO Leasing - w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody,
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,

  Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują.

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

  Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

 

*Promocja dostępna do wyczerpania zapasów. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od akceptacji transakcji przez PKO Leasing S.A.