Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

W celu otrzymania upoważnienia do wyjazdu wypełnij formularz. Uwaga! Zapoznaj się z informacją na dole strony

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

 • W przypadku ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie oraz wyłączenia kierunku podróży z podstawowego zakresu ubezpieczenia, upoważnienie do wyjazdu zagranicę może zostać wystawione po dostarczeniu aneksu do polisy rozszerzającego ochronę ubezpieczyciela. Aneks powinien zostać dostarczony na adres mailowy ubezpieczenia.leasing@pkoleasing.pl

 • Administratorem danych jest PKO Leasing - rozwiń, żeby poznać szczegóły

  PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

  Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem e-mail: iod@pkoleasing.pl.

  Państwa dane zostały przekazane do PKO Leasing SA przez reprezentanta podpisującego wniosek w imieniu klienta, z którym są Państwo związani relacją istotną dla obsługi takiego wniosku (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem zarządu, właścicielem, wspólnikiem, współpracownikiem, kontrahentem, dostawcą, beneficjentem rzeczywistym, współmałżonkiem, użytkownikiem konta w Portalu Klienta lub osobą wskazaną przez klienta jako osoba kontaktowe w kontekście rozpatrywanego wniosku lub użytkownikiem przedmiotu objętego umową, w razie jej zawarcia) („Klient”). Zakres pozyskanych danych obejmuje zazwyczaj imiona, nazwiska, nazwę Firmy, relacje, numery identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, inne dane wymagane lub uzasadnione obowiązującymi regulacjami prawnymi, przy czym w przypadku osób wskazanych przez Klienta jako osoby kontaktowe, zakres tych danych będzie zazwyczaj ograniczony do Państwa imienia i nazwiska, relacji oraz służbowych danych kontaktowych.

  Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

  1. publicznie dostępne rejestry lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa,
  2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem, mogą być wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

  Spółka przetwarza Państwa dane w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa PKO Leasing”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.

  Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na wniosek klienta działań przed planowaną do zawarcia Umową PKO Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy PKO Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  4. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  5. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  2. w celu analizy możliwości zawarcia Umowy PKO Leasing objętej złożonym przez Klienta wnioskiem – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  3. w celu oceny wiarygodności Klienta oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy PKO Leasing – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  4. w celu przewidywania zdolności Klienta do wykonania Umowy PKO Leasing, której zawarcie jest rozpatrywane przez Spółkę, w tym poprzez budowanie i analizowanie profilu Klienta przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  5. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  6. w celu wykonania Umowy PKO Leasing, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Klienta np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,
  7. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową PKO Leasing – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  8. w celu kierowanego do Klienta marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Klienta i jego analizy przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy PKO Leasing – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  9. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
  10. w celu umożliwienia korzystania z usługi Portalu Klienta, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do Portalu Klienta – na podstawie wymogów kontraktowych,
  11. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

  Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

  1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo
  2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

  Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

  1. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, w celach:
   1. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
   2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
   3. wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.
  2. W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
  3. współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową PKO Leasing - jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie Spółki wynika z Umowy PKO Leasing lub jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
  4. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  5. dostawcom przedmiotów finansowanych w ramach Umowy PKO Leasing oraz dostawcom usług serwisowych właściwych dla takich przedmiotów, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w stosownej Umowie PKO Leasing,
  6. uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez użytkownika przedmiotów leasingu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu analizy ryzyka oraz w celach marketingowych dot. relacji Spółki z Klientem. Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Klienta uproszczonej ścieżki obsługi bądź wdrożenia rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

  W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. W przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

  Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

 

Użytkowanie leasingowego pojazdu w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga zgody ani upoważnienia PKO Leasing S.A. jako Finansującego i właściciela pojazdu, chyba że zgoda taka i/lub upoważnienie wymagane jest aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju członkowskim UE.  

 

Zgodnie z Art.2 ust.2 lit a obowiązującej  Dyrektywy 2006/1/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.01.2006 r.  w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.33/82) w leasingowanym pojeździe użytkowanym poza RP w kraju UE winna znajdować się umowa leasingu (odpowiednio najmu, dzierżawy) lub poświadczony wyciąg
z umowy
, który winien zawierać w szczególności:

 • nazwę PKOL jako Finansującego/Leasingodawcy(dane rejestrowe),
 • nazwę Korzystającego/ Leasingobiorcy (dane ewidencyjne, rejestrowe),
 • datę zawarcia umowy leasingu,
 • okres obowiązywania umowy leasingu,
 • oznaczenie pojazdu.

 

Przepisy Dyrektywy nie zawierają postanowień  kto i w jakiej formie winien poświadczyć umowę, wyciąg z umowy leasingu i czy i na jaki język umowa i/lub wyciąg winny być przetłumaczony - pozostawione jest to do kompetencji każdego z państw członkowskich.

Odpis lub wyciąg z umowy leasingu, zawierający ww. dane, winien być poświadczony  przez notariusza, jak i przetłumaczony na język obcy zgodnie z wymogami państwa członkowskiego EU na  terenie którego Korzystający zamierza użytkować leasingowany pojazd.

Nadto należy dodać, że z Art.2 ust.2 lit b Dyrektywy 2006/1/ WE z 18.01.2006 r., wynika, że w przypadku  gdy kierowca nie jest bezpośrednim Korzystającym, to w pojeździe tym musi się również znajdować umowa o pracę kierowcy lub poświadczony wyciąg  z umowy zawierający w szczególności:

 • nazwę ( nazwisko) pracodawcy,
 • nazwisko pracownika – kierowcy,
 • datę zawarcia umowy o pracę pracownika –kierowcy,
 • okres obowiązywania umowy o pracę pracownika –kierowcy lub ostatnią kartę płacy.

Przepisy Dyrektywy i w tym zakresie nie zawierają postanowień kto i w jakiej formie winien poświadczyć umowę i/lub wyciąg z umowy o pracę
i czy i na jaki winny być one przetłumaczone - pozostawione jest to do kompetencji każdego z państw członkowskich.

 

Tyle wynika z Dyrektywy, ale do obowiązków Korzystającego należy zapoznanie się z wymogami prawnymi obowiązującymi w danym kraju,
w którym Korzystający zamierza czasowo korzystać z pojazdu, którego właścicielem jest PKO Leasing.

W przypadku szczególnych wymogów prawnych w danym kraju nakazujących uzyskanie zgody i/lub upoważnienia firmy leasingowej Korzystający występując do PKO Leasing S.A. o wydanie takiej zgody i/lub upoważnienia zobowiązany jest do podania wymaganego prawem danego kraju zakresu informacji jakie powinna zawierać zgoda i/lub upoważnienia ze strony PKO Leasing S.A.

To samo dotyczy wystąpienia do PKO Leasing S.A. o wydanie takiej zgody i/lub upoważnienia na użytkowanie leasingowanego pojazdu
w krajach nie będących członkami
Unii Europejskiej.

Wydanie zgody i/lub upoważnienia wg wymogów podanych przez Korzystającego, nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności PKO Leasing S.A., jeżeli organa danego kraju zakwestionują wydany dokument jako niespełniający wymogów prawa danego kraju.