W celu otrzymania upoważnienia do wyjazdu wypełnij formularz. Uwaga! Zapoznaj się z informacją na dole strony

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

 • W przypadku ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie oraz wyłączenia kierunku podróży z podstawowego zakresu ubezpieczenia, upoważnienie do wyjazdu zagranicę może zostać wystawione po dostarczeniu aneksu do polisy rozszerzającego ochronę ubezpieczyciela. Aneks powinien zostać dostarczony na adres mailowy ubezpieczenia.leasing@pkoleasing.pl

 • Administratorem danych jest PKO Leasing

  PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

  Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

  Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych.

  Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: „Umowa PKO Leasing”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.

  Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia Umową PKO Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy PKO Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  4. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  5. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
  2. w celu przygotowania wstępnej kalkulacji dla Umowy PKO Leasing, której zawarciem są Państwo zainteresowani oraz, jeśli będą Państwo zainteresowani ofertą, także w celu przekazania Państwu wniosku o zawarcie takiej Umowy – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  3. w celu analizy możliwości zawarcia Umowy PKO Leasing objętej złożonym przez Państwa wnioskiem – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  4. w celu oceny Państwa wiarygodności jako klienta Spółki oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy PKO Leasing – na podstawie wymogów przedkontraktowych,
  5. w celu przewidywania Państwa zdolności do wykonania przez Państwa Umowy PKO Leasing, której zawarcie jest rozpatrywane przez Spółkę, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie Państwa profilu przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  6. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  7. w celu wykonania Umowy PKO Leasing, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,
  8. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową PKOL – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  9. w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Umowy PKO Leasing – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  10. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
  11. w celu umożliwienia korzystania z usługi Portal Klienta, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do Portalu Klienta – na podstawie wymogów kontraktowych,
  12. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

  Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

  1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
  albo
  2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

  Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:

  1. PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo bankowe”) oraz inne przepisy i wytyczne organów nadzorczych tj. w związku z zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej Banku,
  2. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A („BIK”) i instytucjom współpracującym z BIK, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz biurom informacji gospodarczej; podane przez Państwa dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez BIK lub biura informacji gospodarczej („BIG”) na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej właściwej dla BIK lub BIG,
  3. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, jego agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową PKO Leasing,
  4. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (w tym: PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, a także PKO Faktoring SA, PKO Leasing Finanse sp. z o.o., PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o., PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o. wszystkie te spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52) w celu marketingu usług i produktów tych podmiotów,
  5. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  6. podmiotom zwracającym się z pytaniami o informację o sprawcy wykroczenia drogowego, podmiotom administrującym infrastrukturą drogową (w tym miejscami parkingowymi), w zakresie ich zapytań dot. wykorzystania tej infrastruktury przez użytkownika przedmiotu leasingu.

  Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy PKO Leasing lub wykonania takiej umowy, bądź umożliwienia korzystania z usługi e-portalu.

  W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

  1. uzyskania dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora,
  6. przenoszenia danych osobowych.

  Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

  W przypadku gdy udostępniają Państwo Spółce dane osobowe Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w Portalu Klienta jako użytkownika, są Państwo zobowiązani do poinformowania tych osób:

  1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce,
  2. o tym, że Spółka jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane. Wzór dokumentu powiadomienia tych osób stanowi załącznik do niniejszej informacji. Na żądanie Spółki zobowiązani są Państwo do dostarczenia Spółce potwierdzenia przekazania ww. informacji.

 

Użytkowanie leasingowego pojazdu w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga zgody ani upoważnienia PKO Leasing S.A. jako Finansującego i właściciela pojazdu, chyba że zgoda taka i/lub upoważnienie wymagane jest aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju członkowskim UE.  

 

Zgodnie z Art.2 ust.2 lit a obowiązującej  Dyrektywy 2006/1/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.01.2006 r.  w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.33/82) w leasingowanym pojeździe użytkowanym poza RP w kraju UE winna znajdować się umowa leasingu (odpowiednio najmu, dzierżawy) lub poświadczony wyciąg
z umowy
, który winien zawierać w szczególności:

 • nazwę PKOL jako Finansującego/Leasingodawcy(dane rejestrowe),
 • nazwę Korzystającego/ Leasingobiorcy (dane ewidencyjne, rejestrowe),
 • datę zawarcia umowy leasingu,
 • okres obowiązywania umowy leasingu,
 • oznaczenie pojazdu.

 

Przepisy Dyrektywy nie zawierają postanowień  kto i w jakiej formie winien poświadczyć umowę, wyciąg z umowy leasingu i czy i na jaki język umowa i/lub wyciąg winny być przetłumaczony - pozostawione jest to do kompetencji każdego z państw członkowskich.

Odpis lub wyciąg z umowy leasingu, zawierający ww. dane, winien być poświadczony  przez notariusza, jak i przetłumaczony na język obcy zgodnie z wymogami państwa członkowskiego EU na  terenie którego Korzystający zamierza użytkować leasingowany pojazd.

Nadto należy dodać, że z Art.2 ust.2 lit b Dyrektywy 2006/1/ WE z 18.01.2006 r., wynika, że w przypadku  gdy kierowca nie jest bezpośrednim Korzystającym, to w pojeździe tym musi się również znajdować umowa o pracę kierowcy lub poświadczony wyciąg  z umowy zawierający w szczególności:

 • nazwę ( nazwisko) pracodawcy,
 • nazwisko pracownika – kierowcy,
 • datę zawarcia umowy o pracę pracownika –kierowcy,
 • okres obowiązywania umowy o pracę pracownika –kierowcy lub ostatnią kartę płacy.

Przepisy Dyrektywy i w tym zakresie nie zawierają postanowień kto i w jakiej formie winien poświadczyć umowę i/lub wyciąg z umowy o pracę
i czy i na jaki winny być one przetłumaczone - pozostawione jest to do kompetencji każdego z państw członkowskich.

 

Tyle wynika z Dyrektywy, ale do obowiązków Korzystającego należy zapoznanie się z wymogami prawnymi obowiązującymi w danym kraju,
w którym Korzystający zamierza czasowo korzystać z pojazdu, którego właścicielem jest PKO Leasing.

W przypadku szczególnych wymogów prawnych w danym kraju nakazujących uzyskanie zgody i/lub upoważnienia firmy leasingowej Korzystający występując do PKO Leasing S.A. o wydanie takiej zgody i/lub upoważnienia zobowiązany jest do podania wymaganego prawem danego kraju zakresu informacji jakie powinna zawierać zgoda i/lub upoważnienia ze strony PKO Leasing S.A.

To samo dotyczy wystąpienia do PKO Leasing S.A. o wydanie takiej zgody i/lub upoważnienia na użytkowanie leasingowanego pojazdu
w krajach nie będących członkami
Unii Europejskiej.

Wydanie zgody i/lub upoważnienia wg wymogów podanych przez Korzystającego, nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności PKO Leasing S.A., jeżeli organa danego kraju zakwestionują wydany dokument jako niespełniający wymogów prawa danego kraju.