Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Program wspierający innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020. Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.

 

Czy program InnovFin jest dla mnie?
Jaki rodzaj umowy mogę zawrzeć w ramach InnovFin?
Jaką wartość finansowania mogę uzyskać w ramach InnovFin?
Jaki jest minimalny okres umowy?
W jakiej walucie dostępne jest finansowanie w InnovFin?

Program InnovFin daje możliwość uzyskania inwestycji na nieszablonowe pomysły obarczone wysokim ryzykiem. Dzięki instrumentom gwarancyjnym InnovFin nie musisz posiadać dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych.

Ponadto w InnovFin zyskujesz:

 • Finansowanie na atrakcyjnych warunkach
 • Koszt leasingu jest niższy niż w przypadku oferty standardowej
 • Wpłatę własną od zera

PKO Leasing współpracuje z pośrednikami finansowymi - dostawcami usług finansowych, za pośrednictwem których dystrybuuje swoje produkty.

Jako dostawca usług finansowych dzięki produktom z gwarancjami w ramach InnovFin zyskujesz:

 • Atrakcyjne procedury akceptacji (uproszczona, standardowa)
 • Możliwość przygotowania subwencjonowanych produktów i promocji – leasing/pożyczka 100%
 • Nowych Klientów i cross-sell portfela PKO Leasing
 • Profesjonalną obsługę doradców finansowych na terenie całego kraju
 • Możliwość nawiązania stałej współpracy z PKO Leasing i uzyskania atrakcyjnych bonusów

 

Aby skorzystać z oferty finansowania w ramach InnovFIN musisz spełnić jedno z kryteriów:

 1. Otrzymałeś w ciągu 24 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku nagrodę za badania, rozwój lub innowacyjność przyznaną przez instytucje lub organy UE.
 2. Zawierając umowę finasowania zobowiązujesz się do przeznaczenia co najmniej 80% kwoty uzyskanego finansowania na badania i innowacje. Ponadto w biznes planie musisz wykazać, że posiadasz środki niezbędne do pokrycia pozostałych wydatków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
 3. Działasz na rynku krócej niż 7 lat, a koszty poniesione przez Ciebie na badania i innowacje stanowią co najmniej 5% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o finansowanie. Jeżeli jesteś właścicielem nowej firmy, która nie sporządziła jeszcze sprawozdania za pełen rok obrotowy, musisz wykazać 5% kosztów operacyjnych za bieżący okres.
 4. Przedmiot, o którego finansowanie się starasz, powinien być inwestycją w tworzenie, rozwijanie bądź wdrażanie nowych lub znacząco ulepszonych: produktów, procesów, usług, metod produkcji lub dostawy, innowacji organizacyjnych lub procesowych. Oferta dotyczy także finansowania wdrożeń innowacyjnych modeli biznesowych, przy których biznes plan zakłada ryzyko technologicznego, przemysłowego lub biznesowego niepowodzenia takiego przedsięwzięcia (nie przyjęcia się nowych, innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług). Fakt ten powinien być potwierdzony pisemną opinią zewnętrznego eksperta (gdzie przez „zewnętrzny” należy rozumieć podmiot niepowiązany kapitałowo lub rodzinnie).
 5. Twoja firma jest szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem, działającym na rynku minimum 3 lata i maksymalnie 12 lat. Ponadto w trakcie całego okresu działania przedsiębiorstwa zdarzył się 3-letni okres, w trakcie którego średnioroczny wzrost liczby pracowników lub obrotu wyniósł więcej niż 20%, zaś na początku tego 3-letniego okresu zatrudnienie wynosiło co najmniej 10 pracowników.
 6. Na moment podpisania umowy finansowania Twoje roczne wydatki na badania i innowacje są równe lub przekraczają 20% kwoty uzyskanego finansowania, zgodnie z danymi z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. Natomiast Twój biznes plan musi zakładać wzrost wydatków na badania i innowacje o wartości co najmniej wnioskowanego finansowania.
 7. Otrzymałeś już finansowanie lub gwarancję z programów wspierających innowacyjność(np. Horyzont 2020, 7PR) bądź też z regionalnych narodowych programów wspierających badania i innowacje w ciągu ostatnich 36 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku, pod warunkiem że powyższe wsparcie nie obejmuje transakcji będącej przedmiotem wniosku.
 8. Zarejestrowałeś co najmniej jedno prawo do technologii (patent, wzór użytkowy, prawa do wzoru, schemat produktów półprzewodnikowych, świadectwo ochronne dla produktów leczniczych lub innych produktów, do których można uzyskać dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwo hodowcy roślin lub prawo autorskie do oprogramowania) w ciągu 24 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o finansowanie, a celem jest umożliwienie, bezpośrednio lub pośrednio, korzystania z tej technologii.

Dodatkowe kryteria dotyczące tylko przedsiębiorców z segmentu SME:

 1. Wnioskujesz o sfinansowanie ryzykownego przedsięwzięcia w związku z wdrożeniem nowego produktu lub w związku z wejściem na nowy rynek, a inwestycja przekracza 50% średniorocznego obrotu z ostatnich 5 lat.
 2. Twoja firma jest we wczesnym stadium rozwoju i w ciągu 24 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku otrzymałeś finansowanie od funduszu venture capital lub „anioła biznesu”, lub fundusz venture capital lub „anioł biznesu” jest akcjonariuszem Twojej firmy w momencie składania aplikacji o finansowanie.
 3. Wydatki na badania i innowacje stanowią co najmniej 10% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o finansowanie, lub w przypadku wniosku dla nowej firmy, która nie sporządziła jeszcze sprawozdania za pełen rok obrotowy,10% kosztów operacyjnych za bieżący okres.

Dodatkowe kryteria dotyczące tylko przedsiębiorców Small Mid-Cap:

 1. Koszty poniesione na badania i innowacje:
  • stanowią co najmniej 15% całkowitych kosztów operacyjnych firmy w co najmniej jednym z trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o finansowanie.
  • wyniosły co najmniej 10% łącznych kosztów operacyjnych w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o finansowanie.
 2. Podniosłeś wydatki na badania i innowacje w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o finansowanie, zakwalifikowane jako środki wspierające inwestycje w badania i innowacje przez kompetentny organ lub instytucję zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej pod warunkiem, że organ lub instytucja są niezależne od finansującego i korzystającego, wnioskowana transakcja pokrywa wydatki zgodnie z biznes planem i wnioskowana transakcja nie jest przeznaczona na pokrycie tych samych kosztów, które zostały zakwalifikowane jako wcześniej wspomniane środki wspierające.
 3. Otrzymałeś miano przedsiębiorstwa innowacyjnego nadane przez UE bądź regionalne lub narodowe instytucje w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o finansowanie i w każdym przypadku:
  • Mianowanie oparte było o publicznie dostępne kryteria, nie faworyzujące konkretnej branży lub sektora. Ponadto kryteria mianowania powinny odnosić się do przynajmniej jednego z kryteriów innowacyjności (za wyjątkiem kryterium 7) lub powinny odzwierciedlać treść co najmniej jednego z kryteriów.
  • Instytucja powinna być niezależna od Twojej firmy
  • Transakcja pokrywa wydatki zgodnie ze wskazaniem biznes planu.

 

 

Drukuj