Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2024-07-01

Rada Nadzorcza PKO Leasing S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu PKO Leasing S.A. nadzorujących obszary odpowiednio:

1. sprzedaży,
2. finansów i rachunkowości,
3. informatyki i operacji.

Zgłoszenia kandydatów zawierające:

1. notkę biograficzną i CV wraz z danymi kontaktowymi (w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr kontaktowy telefonu) oraz
2. wstępny formularz oceny,

zaadresowane do Rady Nadzorczej PKO Leasing S.A., należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 8 lipca 2024 r. do godziny 10.00.


Zgłoszenie wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć:

1. w formie papierowej w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36, w Sekretariacie Spółki czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PKO Leasing S.A. – nadzorującego obszar… (do uzupełnienia zgodnie z wyborem kandydata)”,

2. lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@pkoleasing.pl, opatrzone tematem: „Członek Zarządu PKO Leasing S.A. – nadzorujący obszar… (do uzupełnienia zgodnie z wyborem kandydata)”.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego wraz z ogłoszeniem na dane stanowisko (zawierające szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania) przyjęte przez Radę Nadzorczą zostały zawarte w poniższym załączniku:

1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
2. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu PKO Leasing S.A