Zgłaszanie reklamacji

Informacja dotycząca składania reklamacji

                        

1. Reklamacja może zostać złożona przez klienta poprzez:

  1. zgłoszenie ustnie do protokołu w placówce Finansującego;
  2. ogłoszenie pisemne (osobiście lub przesyłką pocztową) na adres siedziby Finansującego: tj. na adres:
    PKO  Leasing S.A.
    Departament Wsparcia Operacyjnego (DWO)
    93-281 Łódź, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20;
  3. zgłoszenie na adres e-mail: reklamacje@pkoleasing.pl
  4. zgłoszenie telefoniczne na następujący nr telefonu: +48 42 253 96 66

2. Finansujący powinien udzielić odpowiedzi klientowi w terminie  30 dni.  W przypadkach szczególnie skomplikowanych reklamacji, okres  ten może zostać wydłużony. Łączny okres rozpatrywania reklamacji nie może jednak przekraczać  60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana na adres korespondencyjny składającego reklamacje lub adres wskazany w zgłoszeniu. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wyłącznie na wniosek klienta, wówczas w zgłoszeniu reklamacyjnym klient powinien zawnioskować o przesłanie odpowiedzi na wskazany przez niego adres e-mail.